Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 40/NQ-TTHĐND 10/04/2023 Nghị quyết ban hành Quy chế tiếp công dân của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình.
2 46/TTHĐND-VP 06/05/2022 Về việc báo cáo Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về tình hình triển khai và kết quả phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua trên địa bàn tỉnh
3 52/NQ-HĐND 29/12/2021 Nghị quyết về chuong trình giám sát năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
4 253/TB-TTHĐND 08/11/2021 Thông báo: Nội dung Hội nghị Liên tịch chuẩn bị Kỳ họp KH thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) và KH thứ 5 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
5 228/TB-TTHĐND 06/10/2021 Thông báo Nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
6 221/KH-TTHĐND 28/09/2021 Kế hoạch tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh
7 217/TTHĐND-VP 27/09/2021 Công văn về việc chi chuyển nguồn ngân sách tỉnh năm 2020 sang năm 2021
8 216/TTHĐND-VP 27/09/2021 Công văn về việc xử lý nguồn kết dư ngân sách tỉnh năm 2019
9 211/TTHĐND-VP 13/09/2021 Công văn về việc triển khai thực hiện một số nội dung của Luật Ngân sách Nhà nước 2015 và Luật đầu tư công năm 2019
10 209/TTHĐND-VP 10/09/2021 Công văn v/v cơ chế hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng y tế chăm sóc người nhiễm Covid - 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »