Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 08/2022/QH15 16/06/2022 Luật Kinh doanh bảo hiểm
2 07/2022/QH15 16/06/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
3 06/2022/QH15 15/06/2022 Luật Thi đua, khen thưởng
4 05/2022/QH15 15/06/2022 Luật Điện ảnh
5 04/2022/QH15 14/06/2022 Luật Cảnh sát cơ động
1