Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 BC-ĐĐBQH 12/05/2022 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình trước kỳ họp 3, QH XV 
2 13/BC-ĐĐBQH 27/01/2022 Kết quả thực hiện nội dung giám sát 2021, đề xuất nội dung giám sát năm 2023
3 55/BC-ĐĐBQH 16/12/2021 Báo cáo hoạt động năm 2021, chương trình công tác trọng tâm năm 2022
4 408/BC-CP 14/10/2021 BC Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
5 401/BC-CP 12/10/2021 BC Thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
6 23/BC-ĐĐBQH 08/10/2021 Báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri tỉnh Quảng Bình trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV
7 362/BC-CP 29/09/2021 BC Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021
8 360/BC-CP 28/09/2021 BC Tình hình thi hành Hiến pháp và thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2021
9 10/NQ-HĐND 30/06/2021 Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sủ dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10 118/NQ-HĐND 29/06/2021 Nghị quyết: Phê chuẩn kết quản bầu cử Chủ tịch HĐND huyện Quảng Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
1 2 3 4 5 »