Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 64/QĐ-VP 23/02/2022 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh QB
2 52/QĐ-VP 15/02/2022 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
3 17/KH-HCTCQT 17/01/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022
4 249/QĐ-VP 11/11/2021 Quyết định Phê duyệt quy hoạch các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giai đoạn 2020-2025
5 241/QĐ-VP 09/11/2021 Quyết định: về việc ban hành Quy chế văn hóa công vụ, công sở cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Bình
6 120/QD-VP 28/07/2021 Quyết định: về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Bình
7 108/QĐ-VP 22/07/2021 Quyết định: ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình
8 107/QĐ-VP 21/07/2021 Quyết định: ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình
9 110/QĐ-VP 21/07/2021 Quyết định: ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình
10 107/QĐ-VP 21/07/2021 Quyết định: ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình
1