Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 218/TB-HĐND Thông báo Kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại phiên họp chất vấn kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII Hội đồng nhân dân tỉnh 13/12/2022 Còn
2 106/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII Hội đồng nhân dân tỉnh 10/12/2022 Còn
3 105/NQ-HĐND Nghị quyết về quyết định biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 của tỉnh Quảng Bình Hội đồng nhân dân tỉnh 10/12/2022 Còn
4 100/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình Hội đồng nhân dân tỉnh 10/12/2022 Còn
5 99/NQ-HĐND Nghị quyết phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho Tiểu dự án 3 - Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững, Xây dựng Nông thôn mới. Hội đồng nhân dân tỉnh 10/12/2022 Còn
6 98/NQ-HĐND Nghị quyết về thông qua Kế hoạch nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2023 thuộc Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình Hội đồng nhân dân tỉnh 10/12/2022 Còn
7 103/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Hội đồng nhân dân tỉnh 10/12/2022 Còn
8 102/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Hội đồng nhân dân tỉnh 10/12/2022 Còn
9 97/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Quảng Bình Hội đồng nhân dân tỉnh 10/12/2022 Còn
10 96/NQ-HĐND Nghị quyết về phân bổ chi tiết vốn đối ứng ngân sách địa phương (đầu tư phát triển) giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hội đồng nhân dân tỉnh 10/12/2022 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »