Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 4/CTr-BKTNS 07/01/2022 Chương trình Công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022
2 204/TTHĐND-VP 31/08/2021 Công văn: về việc chi chuyển nguồn ngân sách tỉnh năm 2021
3 89/BC-KTNS 26/04/2021 Báo cáo: Tổng kết hoạt động của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
4 44/HĐND-KTNS 12/03/2021 Công văn: V/v thẩm tra phương án sắp xếp, xử lý tài sản BQL Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe nước trong và BQL rừng phòng hộ TP Đồng Hới
5 34/HĐND-KTNS 03/03/2021 Công văn: V/v thẩm tra quy định mức thu tiền sử dụng vực biển trên địa bàn tỉnh năm 2021
6 32/HĐND-KTNS 25/02/2021 Công văn: V/v thẩm tra phương án phân khai nguồn sự nghiệp giáo dục đào tạo thuộc ngân sách tỉnh năm 2021
7 31/KHGS-HĐND 25/02/2021 Kế hoạch: Giám sát tình hình nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2020
8 30/QĐ - KTNS 25/02/2021 Quyết định: Thành lập Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách về tình hình nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2020
9 21/HĐND-KTNS 03/02/2021 Công văn: V/v thẩm tra phương ná phân bổ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2020 cho các công trình dự án
10 1448/BC-VKS 24/06/2015 Báo cáo về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2015 tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI
1