Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 46/TTHĐND-VP 06/05/2022 Về việc báo cáo Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về tình hình triển khai và kết quả phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua trên địa bàn tỉnh
2 56/ĐĐBQH 17/12/2021 Công văn về việc đề nghị trả lời, giải quyết kiến nghị cử cử tri sau KH thứ 2, Quốc hội khóa XV
3 217/TTHĐND-VP 27/09/2021 Công văn về việc chi chuyển nguồn ngân sách tỉnh năm 2020 sang năm 2021
4 216/TTHĐND-VP 27/09/2021 Công văn về việc xử lý nguồn kết dư ngân sách tỉnh năm 2019
5 211/TTHĐND-VP 13/09/2021 Công văn về việc triển khai thực hiện một số nội dung của Luật Ngân sách Nhà nước 2015 và Luật đầu tư công năm 2019
6 209/TTHĐND-VP 10/09/2021 Công văn v/v cơ chế hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng y tế chăm sóc người nhiễm Covid - 19
7 207/TTHĐND-VP 04/09/2021 Công văn: V/v cơ chế hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng F0, F1
8 206/TTHĐND-VP 01/09/2021 Công văn: V/v điều chuyển các nguồn sự nghiệp năm 2021 để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách tỉnh
9 204/TTHĐND-VP 31/08/2021 Công văn: về việc chi chuyển nguồn ngân sách tỉnh năm 2021
10 201/TTHĐND-VP 31/08/2021 Công văn: V/v điều chuyển nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm trong năm 2021 để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách tỉnh
1 2 3 4 »