Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 236/QĐ-VHXH 30/08/2022 Giám sát chuyên đề “Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035”
2 48/QĐ-BPC 29/03/2022 Quyết định thành lập Đoàn giám sát và ban hành Kế hoạch giám sát chuyên đề về tình hình giải quyết, xét xử và thi hành án đối với các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai
3 45/QĐ-VHXH 22/03/2022 Quyết định Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”
4 64/QĐ-VP 23/02/2022 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh QB
5 52/QĐ-VP 15/02/2022 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
6 249/QĐ-VP 11/11/2021 Quyết định Phê duyệt quy hoạch các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giai đoạn 2020-2025
7 241/QĐ-VP 09/11/2021 Quyết định: về việc ban hành Quy chế văn hóa công vụ, công sở cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Bình
8 234/QĐ-VHXH 04/11/2021 Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
9 236/QĐ-TTHĐND 22/10/2021 Quyết định Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
10 420-QĐ/TU 19/10/2021 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệmkỳ 2021-2026
1 2 3 »