Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 104/TB-HĐND 29/07/2022 Thông báo Kết luận của Chủ tọa tại phiên họp chất vấn , kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII
2 285/TB-HĐND 20/12/2021 Thông báo kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại phiên họp chất vấn, kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII
3 40/TB-ĐĐBQH 15/11/2021 Thông báo Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
4 253/TB-TTHĐND 08/11/2021 Thông báo: Nội dung Hội nghị Liên tịch chuẩn bị Kỳ họp KH thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) và KH thứ 5 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
5 228/TB-TTHĐND 06/10/2021 Thông báo Nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
6 194/TB-HĐND 20/08/2021 Thông báo Kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại phiên họp chất vấn, kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh XVIII
7 170/TB-TTHĐND 30/07/2021 Thông báo: phân công nhiệm vụ của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhệm kỳ 2021-2026
8 150/TB-TTHĐND 09/07/2021 Thông báo: Nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
9 98/TB-HĐND 10/06/2021 Thông báo: Nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
10 63/TB-HĐND 13/04/2021 Thông báo: Nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh kháo XVII (Kỳ họp tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 )
1 2 3 4 »