Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 177/NQ-HĐND 08/11/2022 Nghị quyết phê chuẩn bổ sung Ủy viên Ban VHXH HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
2 86/NQ-HĐND 09/09/2022 Nghị quyết phân bổ chi tiết vốn Sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
3 85/NQ-HĐND 09/09/2022 Nghị quyết về phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình.
4 84/NQ-HĐND 09/09/2022 Nghị quyết về phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho các đơn vị cấp tỉnh thực hiện
5 83/NQ-HĐND 09/09/2022 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và thông qua kế hoạch đầu tư công các dự án đầu tư nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
6 82/NQ-HĐND 09/09/2022 Nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2023 tỉnh Quảng Bình
7 81/NQ-HĐND 09/09/2022 Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý)
8 80/NQ-HĐND 09/09/2022 Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
9 79/NQ-HĐND 09/09/2022 Nghị quyết thông qua bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10 34/NQ-HĐND 09/09/2022 Nghị quyết Quy định về thu học phí năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »