Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 53/NQ-HĐND 18/01/2022 Nghị quyết quy định đối tượng và mức thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2 52/NQ-HĐND 29/12/2021 Nghị quyết về chuong trình giám sát năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
3 38/NQ-HĐND 10/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
4 49/NQ-HĐND 10/12/2021 Nghị quyết về việc sáp nhập, hợp nhất và đổi tên thôn, tổ dân phố các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Minh Hóa và thành phố Đồng Hới
5 48/NQ-HĐND 10/12/2021 Nghị quyết về việc Quyết định biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vụ sự nghiệp công lập năm 2022 của tỉnh Quảng Bình
6 45/NQ-HĐND 10/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Quảng Bình ( nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý)
7 44/NQ-HĐND 10/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý ( lần 1)
8 40/NQ-HĐND 10/12/2021 Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022
9 36/NQ-HĐND 10/12/2021 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
10 37/NQ-HĐND 10/12/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »