Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 177/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn bổ sung Ủy viên Ban VHXH HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng nhân dân tỉnh 08/11/2022 Còn
2 249/KH-VHXH Kế hoạch khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 12/09/2022 Còn
3 86/NQ-HĐND Nghị quyết phân bổ chi tiết vốn Sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hội đồng nhân dân tỉnh 09/09/2022 Còn
4 85/NQ-HĐND Nghị quyết về phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình. Hội đồng nhân dân tỉnh 09/09/2022 Còn
5 84/NQ-HĐND Nghị quyết về phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho các đơn vị cấp tỉnh thực hiện Hội đồng nhân dân tỉnh 09/09/2022 Còn
6 83/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và thông qua kế hoạch đầu tư công các dự án đầu tư nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh 09/09/2022 Còn
7 82/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2023 tỉnh Quảng Bình Hội đồng nhân dân tỉnh 09/09/2022 Còn
8 81/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý) Hội đồng nhân dân tỉnh 09/09/2022 Còn
9 80/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Hội đồng nhân dân tỉnh 09/09/2022 Còn
10 79/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Hội đồng nhân dân tỉnh 09/09/2022 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »