Một số ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)  
Để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp.
Xem tiếp
Một số ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Phòng thủ dân sự  
Để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Phòng thủ dân sự sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp.
Xem tiếp
Một số ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi)  
Để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp.
Xem tiếp
Một số ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Giá (sửa đổi)  
Để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Giá (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp.
Xem tiếp
Một số ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)  
Để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp.
Xem tiếp