Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện huyện Minh Hóa sau kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện huyện Minh Hóa sau kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện huyện Tuyên Hóa trước KH thứ 6- HĐND tỉnh khóa XVIII  
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện huyện Tuyên Hóa trước kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVIII
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thị xã Ba Đồn trước KH thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Ba Đồn trước kỳ họp thứ 46- HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Quảng Trạch trước KH thứ 6- HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Trạch trước kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Bố Trạch trước KH thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch trước Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Đồng Hới trước KH thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới trước kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Quảng Ninh trước KH thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Ninh trước kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Lệ Thủy trước kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lệ Thủy trước kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp