Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Minh Hóa trước KH thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Minh Hóa trước kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tuyên Hóa sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khoá XVIII  
Sau kỳ họp thứ 8- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 13 điểm trên địa bàn từ ngày 27/12 đến 30/12/2022. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, … Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến của Tổ đại...
Xem tiếp
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Ba Đồn sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khoá XVIII  
Sau kỳ họp thứ 8- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 13 điểm trên địa bàn từ ngày 27/12 đến 30/12/2022. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, … Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến của Tổ đại...
Xem tiếp
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Trạch sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khoá XVIII  
Sau kỳ họp thứ 8- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 13 điểm trên địa bàn từ ngày 27/12 đến 30/12/2022. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, … Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến của Tổ đại...
Xem tiếp
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khoá XVIII  
Sau kỳ họp thứ 8- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 13 điểm trên địa bàn từ ngày 27/12 đến 30/12/2022. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, … Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến của Tổ đại...
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khoá XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Ninh sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khoá XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Ninh sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lệ Thủy sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khoá XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lệ Thủy sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp