Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)  
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Chính phủ đã xây dựng dự thảo dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Xem tiếp
Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)  
Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã được Quốc hội thảo luận và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.
Xem tiếp
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)  
Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Chính phủ đã xây dựng dự thảo dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Xem tiếp
Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)  
Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) đã được Quốc hội thảo luận và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.
Xem tiếp
Dự thảo Tổ chức Toà án nhân dân (sửa đổi)  
Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành hữu quan soạn thảo dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Xem tiếp