Một số ý kiến góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở  
Để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp.
Xem tiếp
Tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)  
Để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp.
Xem tiếp
Tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)  
Để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp.
Xem tiếp
Tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)  
Để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp.
Xem tiếp
Tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)  
Để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp.
Xem tiếp