Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự  
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Chính phủ đã xây dựng dự thảo dự án Luật Phòng thủ dân sự để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Xem tiếp
Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi)  
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Chính phủ đã xây dựng dự thảo dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Xem tiếp
Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)  
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Chính phủ đã xây dựng dự thảo dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Xem tiếp
Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)  
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Chính phủ đã xây dựng dự thảo dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Xem tiếp
Dự thảo Luật Giá (sửa đổi)  
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Chính phủ đã xây dựng dự thảo dự án Luật Giá (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Xem tiếp