Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 3836

  • Tổng 3.116.567

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch trước KH thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch sau kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch sau kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026
Xem tiếp