Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1721

  • Tổng 2.839.837

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Tuyên Hóa trước KH thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII

Post date: 08/12/2023

Font size : A- A A+

 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tuyên Hóa trước kỳ họp thứ 12 -  HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

1. Cử tri Cao Xuân Quyến phản ánh, ông nguyên là Chủ tịch Hội CCB là công chức xã Lâm Hóa, năm 2014 ông đủ 60 tuổi, tuy nhiên ông được Hội viên Hội CCB xã tín nhiệm và được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhất trí để ông giữ chức Chủ tịch Hội CCB xã đến năm 2022 mới cho nghỉ, nhưng từ khi nghỉ công tác đến nay ông chưa được hưởng chế độ hưu trí với lý do quá tuổi lao động. Đề nghị Tỉnh  chỉ đạo cơ quan chức năng có văn bản hướng dẫn cụ thể việc giải quyết chế độ hưu trí cho cử tri, đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật (cử tri Cao Xuân Quyến, cử tri Bản Chuối, xã Lâm Hoá).

 

Trả lời:

 

Trả lời: Theo phân cấp quản lý cán bộ tại Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, ban hành kèm Quyết định số 1789- QĐ/HU ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa, Chủ tịch Hội CCB xã do Đảng uỷ xã quản lý. Đảng uỷ xã có trách nhiệm ban hành Thông báo hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành Thông báo nghỉ hưu đối với Chủ tịch Hội CCB xã, làm căn cứ để Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Quyết định nghỉ hưu hoặc nghỉ công tác để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội.

 

Trước thời điểm ông Cao Xuân Quyến đến tuổi nghỉ hưu, Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hoá không nhận được văn bản thông báo nghỉ hưu đối với ông Cao Xuân Quyến. Vì vậy, không có căn cứ để ban hành Quyết định nghỉ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho ông Cao Xuân Quyến (thời điểm nghỉ hưu của ông Cao Xuân Quyến từ ngày 01/6/2014).

 

Ngày 30/11/2022, UBND huyện Tuyên Hoá nhận được Tờ trình số 284/TTr-UBND ngày 30/11/2022 của UBND xã Lâm Hóa về việc đề nghị ban hành Quyết định thôi trả lương đối với ông Cao Xuân Quyến. Sau khi tranh thủ ý kiến hướng dẫn của Sở Nội vụ (tại Công văn số 1835/SNV-CBCCVC ngày 14/10/2022 về việc chế độ chính sách liên quan đến chức danh Chủ tịch Hội CCB cấp xã); căn cứ Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ, các văn bản liên quan và Tờ trình của UBND xã Lâm Hóa; Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 về việc thôi trả lương đối với ông Cao Xuân Quyến kể từ ngày 01/6/2014 (thời điểm ông Cao Xuân Quyến đủ 60 tuổi); giao trách nhiệm cho UBND xã Lâm Hóa phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Tuyên Hoá giải quyết chế độ cho ông Cao Xuân Quyến theo quy định hiên hành. Tuy nhiên đến nay chế độ của ông Cao Xuân Quyến chưa được giải quyết. Thời gian tới, Ủy ban nhân huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã Lâm Hóa phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Tuyên Hóa, các cơ quan liên quan sớm giải quyết dứt điểm chế độ cho ông Cao Xuân Quyến đúng theo quy định.

 

(Căn cứ Công văn số 1649/UBND-NV ngày 27/11/2023 của UBND huyện Tuyên Hoá về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

2. Hiện nay, Nhà nước có chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số với tổng trị giá 84 triệu đồng (Trong đó 44 triệu đồng giải phóng mặt bằng, 40 triệu đồng xây dựng nhà), với kinh phí như vậy không đủ để xây dựng nhà theo chuẩn nhà sàn của bà con đồng bào dân tộc; trong lúc đó xã Lâm Hóa nói chung, Bản Kè nói riêng đang hướng tới xây dựng Bản kiểu mẫu trong đồng bào dân tộc thiểu số về phát triển du lịch. Đề nghị Tỉnh xem xét tăng kinh phí từ 84 triệu lên 200 triệu đồng, để các hộ gia đình có đủ kinh phí xây dựng nhà ở theo chuẩn thiết kế, nhằm xây dựng một trong những tiêu chí đạt chuẩn Bản kiểu mẫu tại xã Lâm Hóa (cử tri xã Lâm Hóa)

 

Trả lời:

 

Theo quy định tại Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG DTTS&MN); Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/04/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và các Thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành, thì: Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã ĐBKK, thôn ĐBKK vùng đồng bào DTTS&MN chưa có nhà ở hoặc nhà ở bị dột nát, hư hỏng được ngân sách Trung ương hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ, ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu 04 triệu đồng/hộ và được hỗ trợ vay vốn tối đa 40 triệu đồng/hộ, lãi suất cho vay bằng 3%/năm và thời hạn cho vay không quá 15 năm,  để xây dựng 01 (một) căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương, đảm bảo 03 cứng (nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng) với diện tích tối thiểu 30 m2.

 

Thực hiện các quy định trên ngày 02/10/2023 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 135/NQ-HĐND, trong đó hộ gia đình thuộc đối tượng hỗ trợ nhà ở theo Chương trình MTQG DT&MN trên địa bàn tỉnh được ngân sách nhà nước hỗ 44 triệu đồng/hộ, trong đó: ngân sách Trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ và ngân sách tỉnh hỗ trợ 04 triệu đồng/hộ, đồng thời Ngân hàng chính sách xã hội đang thực hiện các thủ tục cho vay với mức tối đa 40 triệu đồng/hộ.

 

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn thì mức hỗ trợ chưa thể xây dựng được 01 căn nhà đáp ứng tiêu chí 3 cứng và diện tích tối thiểu 30m2, vì vậy UBND một số huyện có văn bản xin sử dụng nguồn vốn đối ứng của ngân sách tỉnh phân bổ về cho UBND các huyện thực hiện phân bổ thêm để bổ sung kinh phí (định mức đề xuất hỗ trợ thêm tối đa 45 triệu đồng/hộ) để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở tại Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG DTTS&MN trên địa bàn huyện. Nội dung này đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời tại mục 3 Công văn số 2905/KHĐT-VP ngày 10/10/2023 theo hướng thống nhất và mức hỗ trợ thêm do HĐND huyện quyết định tùy theo tình hình cụ thể của địa phương (có văn bản của địa phương và trả lời của Sở KH&ĐT đính kèm).

 

Như vậy, với định mức hỗ trợ và cơ chế đối ứng như trên cùng với vốn vay ưu đãi theo quy định hiện hành (hỗ trợ tối đa 85 triệu, vay vốn 40 triệu) thì việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã ĐBKK, thôn ĐBKK vùng đồng bào DTTS&MN chưa có nhà ở hoặc nhà ở bị dột nát, hư hỏng thuộc Chương trình MTQG DTTS&MN cơ bản thực hiện được trong giai đoạn 2021-2025 nếu có sự thống nhất, đồng thuận của chính quyền địa phương và các đối tượng được hỗ trợ.

 

 (Căn cứ Công văn số 883/BDT-NV ngày 28/11/2023 của Ban Dân tộc về việc trả lời kiến nghị của cử tri xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa)

 

3. Bản Cáo, xã Lâm Hóa  hiện có 5 ha đất sản xuất cây hoa màu, nhưng hiệu quả rất thấp. Đề nghị Tỉnh cho chủ trương chuyển đổi đất hoa màu sang đất cây lúa nước nhằm đảm bảo lương thực cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại bản Cáo, xã Lâm Hóa (cử tri xã Lâm Hóa).

 

Trả lời:

 

Theo quy định tại mục a, khoản 1, điều 10 - Luật Đất đai 2013 thì đất sản xuất cây hoa màu và lúa thuộc đất trồng cây hàng năm. Luật cũng quy định có 8 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cấp thẩm quyền cho phép (khoản 1, điều 57). Việc chuyển đổi đất trồng hoa màu sang trồng lúa không nằm trong 8 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cấp thẩm quyền cho phép.

 

Kiến nghị của cử tri Bản Cáo, xã Lâm Hóa là phù hợp với chủ trương của Nhà nước để đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, đặc biệt đối với địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc trong điều kiện đất sản xuất lúa hạn hẹp.

 

Tuy nhiên để chuyển đổi diện tích trồng cây hoa màu nói trên sang trồng lúa nước trước hết diện tích trên phải được bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương được cấp thẩm quyền phê duyệt, đồng thời phải phù hợp với về điều kiện thổ nhưỡng, tưới tiêu,…đối với sản xuất lúa.

 

(Căn cứ Công văn số 3383/ SNN-KHTC ngày 27/11/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

 4. Cử tri Đinh Mạnh Thảo phản ánh, năm 2021 ông và con trai được ông Lê Đức Vũ, là người nhận khoán của Công ty TNHH du lịch và xây dựng Việt Cường thuê làm công tại Phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, nhưng Công ty không trả tiền công cho ông và con trai, khi ông đến hỏi tiền công thì bị ông Lê Đình Vũ và ông Đoàn Xuân Chiến đánh đập tại công ty Việt Cường. Ông đã làm đơn tố cáo gửi Công an phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới nhưng chưa được trả lời. Đề nghị Tỉnh có ý kiến với Công an Đồng Hới chỉ đạo giải quyết, trả lời cho cử tri Đinh Mạnh Thảo được thỏa đáng (cử tri xã lâm Hóa).

 

Trả lời:

 

Công an phương Bắc Lý tiếp nhận trình báo của ông Đinh Mạnh Thảo (sinh năm 1979, trú tại bản Chuối, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa) về việc: Vào ngày 05/12/2021, do mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền công nợ nên ông Thảo đã bị ông Lê Đình Vũ (sinh năm 1982, trú tại xã Xuân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ) dùng tay dánh. Sau đó, ngày 17/12/2021, ông Thảo tiếp tục bị ông Đoàn Xuân Chiến (sinh năm 1995, trú tại thôn cồn Cam, xã Đức Hoá, huyện Tuyên Hoá) đánh. Hậu quả: ông Thảo bị một số vết xây xát, bầm tím ở vùng mặt và trên người. Ông Thảo yêu cầu Lê Đình Vũ thanh toán công nợ của ba cha con ông Thảo vói số tiền 1.360.000đ, yêu cầu Đoàn Xuân Chiên bồi thường tiền công lao động, tiền thuốc cho ông Thảo do bị đánh không đi làm được với số tiền 3.000.000đ, buộc cả hai xin lỗi ông Thảo, ngoài ra không có yêu cầu gì khác.

 

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Bắc Lý đã tiến hành xác minh ỏ' nơi xảy ra vụ việc tại Khu công trường Tây mương Phóng Thuỷ thuộc TDP 14, phường Băc Lý, thành phố Đồng Hới, xác định những người có liên quan gồm: Lê Đình Vũ, Đoàn Xuân Chiến và một số người biết việc đều là công nhân lảm việc thời vụ đã không còn làm việc tại khu vực trên. Tiến hành xác minh tại nơi cư trú, Vũ và Chiến đều không có mặt tại địa phương. Đồng thời, sau khi trình báo sự việc, ông Thảo cũng đi làm việc ở nơi khác, không liên lạc được, xác minh tại nơi cư trú không có mặt. Đến tháng 01/2023, ông Thảo tiếp tục đến Công an phường Bắc Lý hỏi kêt quả giải quyết, khi được yêu cầu trình bày nội dung vụ việc thì ông Thảo xin được vê nhà làm đơn và sau đó không quay lại; Công an phường đã liên hộ để làm việc với ông Thảo nhưng không được.

 

Đôi với 02 vụ việc trên, thòi diêm xảy ra vụ việc cho đến khi Công an phường Băc Lý tiêp nhận thông tin muộn, do vậy khi xác minh tại nơi xảy ra vụ việc thì những người liên quan đã không có mặt. Công an phường đã nhiều lần xác minh tại nơi cư trú của ông Thảo, Vũ và Chiến đều vắng mặt. Do vậy, vụ việc chưa có cãn cứ để lập biên bản vi phạm hành chính. Căn cứ điểm đ, khoản 1, Điều 65, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi bổ sung năm 2020), vụ việc vẫn còn thòi hiệu giải quyết.

 

Hiện Công an tỉnh đã yêu cầu Công an thành phố Đồng Hới chỉ đạo Công an phường Bắc Lý bám sát, tham mưu, giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

 

(Căn cứ Công văn số  8609/ CAT-PV01  ngày 28/11/2023 của Công An tỉnh về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XVIII)

 

5. Hiện nay, bà con đồng bào dân tộc Bản Cáo, xã Lâm Hóa thiếu đất sản xuất, qua thực tế trên địa bàn của Bản Kè có 02 vùng có thể làm đất sản xuất; tuy nhiên, trên bản đồ thể hiện là đất rừng tự nhiên nên không được sản xuất. Đề nghị Tỉnh kiến khảo sát thực tế để có phương án chuyển đổi 02 vùng đất nói trên làm đất sản xuất, nhằm phát triển kinh tế đồng bào dân tộc (cử tri xã Lâm Hóa).

 

 

Trả lời:

 

Kiến nghị của cử tri liên quan đến kết quả kiểm kê rừng năm 2016 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3723/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 và công tác cập nhật, theo dõi diễn biến rừng hằng năm trên địa bàn tỉnh nói chung và xã Lâm Hóa nói riêng.  

 

Để đảm bảo công tác cập nhật, theo dõi diễn biến rừng theo đúng quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng thì hằng năm UBND xã có trách nhiệm rà soát, cập nhật diễn biến trên diện tích rừng do xã quản lý; cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm rà soát, cập nhật diễn biến rừng trên diện tích được Nhà nước giao và tổng hợp kết quả gửi Hạt Kiểm lâm huyện tổng hợp, cập nhật trình UBND huyện phê duyệt và công bố hằng năm trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tham mưu tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt, công bố trên địa bàn tỉnh đảm bảo quy định.   

 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND xã Lâm Hóa chỉ đạo thực hiện kiểm tra, rà soát cụ thể vị trí, diện tích và thống kê hiện trạng sai khác giữa thực địa và hồ sơ theo nội dung kiến nghị của cử tri Bản Cáo, xã Lâm Hóa, gửi Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa để phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tổ chức rà soát, kiểm tra, xác minh cụ thể và cập nhật vào cơ sở dữ liệu diễn biến rừng năm 2023, trình UBND huyện Tuyên Hóa phê duyệt kết quả theo dõi, cập nhật diễn biến rừng trên địa bàn huyện theo quy định. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh hồ sơ diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp thực tế và theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời Sở sẽ chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm Tuyên Hóa phối hợp hỗ trợ UBND xã trong quá trình thực hiện.

 

 (Căn cứ Công văn số 3383/ SNN-KHTC ngày 27/11/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

More