Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược  
Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Chính phủ đã xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem tiếp
Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)  
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Chính phủ đã xây dựng dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem tiếp
Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn  
Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Chính phủ đã xây dựng dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem tiếp
Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản  
Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Chính phủ đã xây dựng dự án Luật Địa chất và Khoáng sản để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem tiếp
Dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên  
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan soạn thảo Dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem tiếp