Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 13

  • Hôm nay 12162

  • Tổng 3.363.729

Ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội sau khi thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII

Post date: 03/10/2023

Font size : A- A A+

 

Sáng ngày 02/10/2023, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có một số ý kiến đối với các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

 

 

Toàn cảnh kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII

 

Thực hiện sự phân công, chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra 08 dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, gồm: Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và chế độ đãi ngộ cho vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Bình; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số điều của Quy định mức hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2022/NQ-HĐND  ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình; Dự thảo Nghị quyết Quy định về học phí năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 11 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 26/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương và đối ứng ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt danh sách thôn, bản có đồng bào dân tộc có khó khăn đặc thù thuộc đối tượng đầu tư thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

 

 

Đồng chí Trần Sơn Tùng, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo tại kỳ họp

 

Theo đó, qua thẩm tra các dự thảo Nghị quyết, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua các dự thảo Nghị quyết như tờ trình đề nghị của UBND tỉnh. Đồng thời, có một số ý kiến đối với một số dự thảo Nghị quyết như: “Dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số điều của Quy định mức hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2022/NQ-HĐN ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Bình”, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố căn cứ mức hỗ trợ của tỉnh để bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương (huyện, xã) và các nguồn huy động hợp pháp khác để thực hiện Nghị quyết, đảm bảo mục tiêu đến cuối tháng 6 năm 2025 trên địa bàn tỉnh 100% Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; “Dự thảo Nghị quyết Quy định về học phí năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” , đề nghị UBND tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, các cơ sở giáo dục hiểu và đồng thuận. Thực hiện đúng quy định mức thu học phí, các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động học tập đã được HĐND tỉnh thông qua; chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng theo đúng quy định; “Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương và đối ứng ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh”, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời, chủ động triển khai các dự án đảm bảo tiến độ giải ngân hết nguồn vốn đã được bố trí trong năm 2023; “ Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát các cơ chế, hồ sơ, điều kiện và yêu cầu trong lựa chọn dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, nội dung thẩm định đề nghị hỗ trợ dự án, phương án sản xuất, dịch vụ của cộng đồng đã được HĐND tỉnh thông qua nếu có những bất cập, vướng mắc để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn của địa phương; “Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công”, đề nghị chủ đầu tư chịu trách nhiệm huy động các nguồn lực để đầu tư trang thiết bị cho Khoa Ung Bướu - Xạ trị; đồng thời, có kế hoạch, phương án kiện toàn đội ngũ nhân lực của khoa để đảm bảo khả năng vận hành, hoạt động hiệu quả của Khoa sau khi hoàn thành đầu tư Dự án, tránh trường hợp lãng phí nguồn vốn đầu tư. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu phương án quản lý tài sản công đảm bảo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định có liên quan./.

HB

More