Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 5862

  • Tổng 3.339.461

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thị xã Ba Đồn trước KH thứ 17 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Ba Đồn trước kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thị xã Ba Đồn sau KH thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Ba Đồn sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thị xã Ba Đồn trước KH thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Ba Đồn trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp