Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1624

  • Tổng 3.383.210

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Đồng Hới trước KH thứ 17 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới trước kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Đồng Hới sau KH thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Đồng Hới trước KH thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới trước kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Đồng Hới sau KH thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới trước kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khoá XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp