Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 2017

  • Tổng 2.852.972

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Tuyên Hóa sau KH thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lệ Thủy sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Lệ Thủy trước KH thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lệ Thủy trước kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lệ Thủy sau kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lệ Thủy sau kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026
Xem tiếp