Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1508

  • Tổng 2.826.041

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch trước KH thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch sau kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch sau kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026
Xem tiếp