Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 15

  • Hôm nay 4489

  • Tổng 3.178.553

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Đồng Hới sau KH thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Đồng Hới trước KH thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới trước kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Đồng Hới sau KH thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới trước kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khoá XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới trước kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khoá XVIII  
Trước kỳ họp thứ 10- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 13 điểm trên địa bàn từ ngày 12-16/6/2023. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, … Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến của Tổ đại biểu...
Xem tiếp