Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 74/2024/NQ-HĐND Nghị quyết: quy định về học phí từ năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hội đồng nhân dân tỉnh 11/07/2024 Còn
2 73/2024/NQ-HĐND Nghị quyết: quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hội đồng nhân dân tỉnh 11/07/2024 Còn
3 72/2024/NQ-HĐND Nghị quyết: quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thôi việc do dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hội đồng nhân dân tỉnh 11/07/2024 Còn
4 71/2024/NQ-HĐND Nghị quyết: phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định phân bổ chi tiết dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh đối ứng hàng năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hội đồng nhân dân tỉnh 11/07/2024 Còn
5 194/NQ-HĐND Nghị quyết: về chương trình giám sát năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh 11/07/2024 Còn
6 193/NQ-HĐND Nghị quyết: quyết định số lượng hợp đồng giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm học 2024 - 2025. Hội đồng nhân dân tỉnh 11/07/2024 Còn
7 192/NQ-HĐND Nghị quyết: giao bổ sung số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024 cho các đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Bình. Hội đồng nhân dân tỉnh 11/07/2024 Còn
8 191/NQ-HĐND Nghị quyết: đặt tên đường trên địa bàn thành phố Đồng Hới (lần thứ 09). Hội đồng nhân dân tỉnh 11/07/2024 Còn
9 190/NQ-HĐND Nghị quyết: cho ý kiến về số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình Hội đồng nhân dân tỉnh 11/07/2024 Còn
10 189/NQ-HĐND Nghị quyết: ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hội đồng nhân dân tỉnh 11/07/2024 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »