Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
welcome-to-the-blade-spring-mvc-service-builder-web
boxid Tên
1411620880073 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Đấu thầu, mua sắm công]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1411620880078 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Đề tài, dự án nghiên cứu khoa học]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1411620880080 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Tuyên truyền PBGDPL]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1411620881054 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Website Sở, ban, ngành]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1411620883144 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Các đơn vị trực thuộc]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1411620884610 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[KTXH - HTĐT - Đối ngoại - TTHC (Logo english)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1411620885241 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Lịch làm việc]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1411888614586 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner giữa tin tức sự kiện nổi bật]]></static-content></root>
1411888615993 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tạp chí]]></static-content></root>
1411888615997 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Sách khoa học]]></static-content></root>
1411888616459 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin tức - Sự kiện (new1)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1411888616987 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông tin cần biết]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1412100596028 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TỔ CHỨC]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1412100605354 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Đại tướng Võ Nguyên Giáp]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Banner General Vo Nguyen Giap]]></static-content></root>
1412100605358 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Chủ tịch Hồ Chí Minh]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1412100605945 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện hình ảnh]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1412100607452 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Cải cách hành chính]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1412100640029 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Hoạt động Đảng và Đoàn thể]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1412100640443 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quang cao2]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1412100644382 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Doanh nghiệp hỏi CQCN trả lời 1]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>