Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
welcome-to-the-blade-spring-mvc-service-builder-web
boxid Tên
1410239201025 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông tin cần biết]]></static-content></root>
1410239201168 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG TIN CẦN BIẾT]]></static-content></root>
1410239202922 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Video Clip]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1410324118070 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện ảnh]]></static-content></root>
1410324118320 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[văn bản mới]]></static-content></root>
1410419318454 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG BÁO]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1410502363152 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TRẢ LỜI YKKN CỦA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1410502363772 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện ảnh]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1410502371405 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục thư viện hình ảnh]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1410832459338 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1410832463992 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Kinh tế - Xã hội]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Banner Socio - Economic]]></static-content></root>
1410832464003 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Nông thôn mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1410832464008 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner An toàn giao thông]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1411523744252 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tiếp nhận Phản ánh - Kiến nghị]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1411523747698 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[HỆ THỐNG VĂN BẢN TÀI LIỆU]]></static-content></root>
1411523747890 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1411523747894 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[CHUYÊN MỤC KHÁC]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1411523748353 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông tin Du lịch (Logo)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Tourism Discover]]></static-content></root>
1411620880064 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Cải cách hành chính]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1411620880070 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Thông tin tiếp cận đất đai]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>