Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1405127436702 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Giới thiệu Quảng Bình]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405127436880 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405127437108 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG TIN CẦN BIẾT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405127437302 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[VĂN BẢN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405127437382 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[VĂN BẢN QPPL]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405127437582 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[VĂN BẢN MỚI]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405409049312 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405409049330 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[VĂN BẢN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405409049577 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục tin hình (slideshow)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405409049600 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục chứa tin hình (slideshow)]]></static-content></root>
1405409049651 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH]]></static-content></root>
1405409050152 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục chứa tin hình (slideshow)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405409051272 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục chứa tin hình (slideshow)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405732891120 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục trái - Mục tin hình không tiêu đề]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405732891343 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM không tiêu đề]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405732891735 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405732891747 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[PHẦN MỀM QL&ĐH]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405732891760 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[PHIM - ẢNH]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405732891825 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[NGHỊ QUYẾT HĐND]]></static-content></root>
1405991990771 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin video]]></static-content></root>