Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
welcome-to-the-blade-spring-mvc-service-builder-web
boxid Tên
1473218069566 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thống kê văn bản gửi qua mạng]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474512081712 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 2]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474512081899 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Video clip]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474512315147 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Slideshow hình]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474512922088 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục dữ liệu TNMT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474512971510 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Nhóm chứa tin loại II_TN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474512972388 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TTHC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474513393813 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[GÓP Ý DỰ THẢO]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474513710326 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tuyên truyền Pháp luật]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474514100161 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[VĂN BẢN PHÁP LUẬT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474514459911 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Vòng tay nhân ái]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474514521520 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Dự án Tăng cường cơ hội cho Doanh nghiệp nữ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474514898477 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 3]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474515129637 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Lịch cụ thể]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474515131098 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Lịch làm việc lãnh đạo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474515655239 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[UPU 46 - 2017]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1483089361226 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner TTHC]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1483089402805 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin nóng top]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1483089403409 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chúc mừng năm mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[happy new year]]></static-content></root>
1483089403619 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>