Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1423539746464 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Chào mừng Đại hội Đảng các cấp]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1423539770858 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner giữa]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1423539829404 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chúc mừng năm mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1423540122596 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="en_US"><![CDATA[HANDY INFORMATION]]></static-content><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG TIN CẦN BIẾT]]></static-content></root>
1425458109239 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Phóng sự nữ nông dân]]></static-content></root>
1425458126933 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Phụ nữ]]></static-content></root>
1425961856923 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Hỗ trợ trực tuyến]]></static-content></root>
1425961859299 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1426755947193 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG TIN CẦN BIẾT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1426844258666 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TCQG trong lĩnh vực TTTT]]></static-content></root>
1426844273001 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia]]></static-content></root>
1426844275795 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Đo kiểm]]></static-content></root>
1426844276218 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[MRA]]></static-content></root>
1426844298976 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[ĐH Đảng các cấp]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1426844299126 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Nghệ sĩ ưu tú]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1426844321321 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tìm kiếm]]></static-content></root>
1426844322681 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin nóng top]]></static-content></root>
1427187876080 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin tức (5 tin tóm tắt)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1427188040418 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1427188158536 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[BÁO CÔNG LÝ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>