Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1411620880073 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Đấu thầu, mua sắm công]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1411620880078 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Đề tài, dự án nghiên cứu khoa học]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1411620880080 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Tuyên truyền PBGDPL]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1411620881054 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Website Sở, ban, ngành]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1411620883144 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Các đơn vị trực thuộc]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1411620884610 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[KTXH - HTĐT - Đối ngoại - TTHC (Logo english)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1411620885241 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Lịch làm việc]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1411888614586 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner giữa tin tức sự kiện nổi bật]]></static-content></root>
1411888615993 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tạp chí]]></static-content></root>
1411888615997 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Sách khoa học]]></static-content></root>
1411888616459 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin tức - Sự kiện (new1)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1411888616987 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông tin cần biết]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1412100596028 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TỔ CHỨC]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1412100605354 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Đại tướng Võ Nguyên Giáp]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Banner General Vo Nguyen Giap]]></static-content></root>
1412100605358 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Chủ tịch Hồ Chí Minh]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1412100605945 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện hình ảnh]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1412100607452 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Cải cách hành chính]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1412100640029 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Hoạt động Đảng và Đoàn thể]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1412100640443 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quang cao2]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1412100644382 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Doanh nghiệp hỏi CQCN trả lời 1]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>