Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1437970879032 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chào mừng Bầu cử Quốc hội khóa XIV và Đại]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437971359178 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Videos]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437971359716 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Nhóm chứa tin video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437971381515 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông tin tuyển dụng 1]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437971729780 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG BÁO]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437972184099 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Góp ý dự thảo văn kiện ĐHXII của Đảng]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437972302459 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh]]></static-content></root>
1444118048125 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[VẬT LIỆU XÂY DỰNG]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1445747872225 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Số liệu chuyên ngành TTTT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Số liệu chuyên ngành TTTT]]></static-content></root>
1445748205959 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Form media]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1447942055288 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tiếp nhận ý kiến góp ý]]></static-content></root>
1447942256963 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM Video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1448685217520 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner_XH]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1448888721528 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[BANER DÂN CHẤM ĐIỂM]]></static-content></root>
1450336177365 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Dự báo thời tiết]]></static-content></root>
1450336191078 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thời tiết TP Đồng Hới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Weather]]></static-content></root>
1451361890247 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh Ba Thu Dien Tu]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1453276662722 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner tet]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1453277534187 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tổ chức - Hành chính - Quản trị]]></static-content></root>
1453277535015 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Nghiên cứu - Trao đổi]]></static-content></root>