Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
welcome-to-the-blade-spring-mvc-service-builder-web
boxid Tên
1433568274030 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Thông tin đối ngoại]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Banner Foreign information]]></static-content></root>
1433568306375 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Lịch công tác qlvb]]></static-content></root>
1433568448752 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin Video phải]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433568449146 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục hình phải trên]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433568478219 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Nhóm quảng cáo top-right]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433568624825 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG TIN QUY HOẠCH]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[PLANNING INFORMATION]]></static-content></root>
1433568624859 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[KHU KINH TẾ - CÔNG NGHIỆP]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[ECONOMIC-INDUSTRIAL ZONE]]></static-content></root>
1433568625140 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG TIN CHO NHÀ ĐẦU TƯ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[FOR INVESTORS]]></static-content></root>
1433568625279 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quảng cáo XTDT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[XTDT Advertisement]]></static-content></root>
1433568625309 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin tức XTDT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[XTDT news]]></static-content></root>
1433568625385 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TopMenu_XTDT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[TopMenu_XTDT]]></static-content></root>
1433568625405 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner_xtdt]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Banner_xtdt]]></static-content></root>
1433568625428 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Footer_XTDT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Footer_XTDT]]></static-content></root>
1433568625453 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TopSlide_XTDT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[TopSlide_XTDT]]></static-content></root>
1433568625471 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab news XTDT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Tab news XTDT]]></static-content></root>
1433568625558 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TIN TỨC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ QUẢNG BÁ DU LỊCH]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433568796658 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Điểm Báo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433568797121 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Điểm Báo2]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433568803415 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Xuất nhập khẩu]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433568804104 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Liên Hệ Quảng Cáo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>