Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1515637349017 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Slide anh]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515637417521 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Giới thiệu TT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515637418029 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông tin hoạt động]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515637418684 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản pháp luật]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515637420176 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Trung tâm]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515637420251 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Bản Quyền Trung tâm]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515637626315 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515637835669 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM Không tiêu đề]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515637886307 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chúc mừng sinh nhật]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515637900872 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục Quảng cáo phải TTTVPL]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515637902976 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM Hinh anh TTTVPL]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515638360878 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Công khai ngân sách]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515638466236 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Top menu1]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515638838557 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh muc Luật tiếp cận thông tin]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515639042471 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Kỷ niệm ngày thành lập ngành Công thương]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515639044777 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TIN NỔI BẬT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515639361341 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Cuộc thi tìm hiểu Pháp luật qua Trang TTĐT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515639368780 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN]]></static-content></root>
1515639562008 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Bảng thông tin điện tử sở công thương]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1515640228265 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Bảng thông báo đứng]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>