Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
welcome-to-the-blade-spring-mvc-service-builder-web
boxid Tên
1453278230594 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông báo luồng]]></static-content></root>
1453278231848 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tuyên truyền ATGT]]></static-content></root>
1453278240470 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[MẶT TRẬN THAM GIA BẦU CỬ ĐBQH & HĐND NK 2016-2021]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1453278459797 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TIN TỨC - SỰ KIỆN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1453278461154 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[danh mục chức banner giữa a]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1453278489448 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner top]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Banner top]]></static-content></root>
1453278531774 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Mục tin hình trái]]></static-content></root>
1453278533212 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Mục tin hình phải]]></static-content></root>
1457686090651 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện ảnh]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686090723 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DANH BẠ NỘI BỘ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686122119 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chúc mừng năm mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686153066 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TRA CỨU VĂN BẢN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686154855 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM Quảng cáo phải 3]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686164823 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quy hoạch - Kế hoạch]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686191254 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Form video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686305887 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[KHẨU HIỆU]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686306772 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[QC trái 2]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686409126 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Điều phối ƯCSC mạng]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686417152 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản mới về ATTTT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686725380 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner ATTTT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>