Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
welcome-to-the-blade-spring-mvc-service-builder-web
boxid Tên
1414554197799 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1414741470339 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin nổi bật]]></static-content></root>
1414741483770 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[BANER VBPQ]]></static-content></root>
1414741484023 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[BANER TTHC]]></static-content></root>
1414741505104 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1414741510665 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TÀI LIỆU KHOA HỌC]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1414741512966 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Form đăng nhập QLVB&ĐH]]></static-content></root>
1414741513085 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông tin nổi bật]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1414741515054 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG TIN CẦN BIẾT]]></static-content></root>
1416301742906 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DOANH NGHIỆP HỎI - CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRẢ LỜI]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1416301743381 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1416301760334 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1416736552774 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Góp ý văn bản dự thảo]]></static-content></root>
1416736558536 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Mau Khung]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1416736577036 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1416736587244 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1416736616006 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM quảng cáo phải]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1416736619245 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[chay ngang]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1416736631847 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Đảng - Đoàn thể]]></static-content></root>
1417599964085 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>