Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổng kết hoạt động giám sát các Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa  
Thực hiện các nghị quyết (NQ) của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (CT, SGK GDPT), Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã giám sát tại các địa bàn, cơ sở giáo dục, trường học trong tỉnh. Qua giám sát đã nhận diện rõ những kết quả đạt được và bất cập, hạn chế, từ đó tổng hợp các đề xuất, kiến nghị vào báo cáo trình Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ...
Xem tiếp