Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1410239201025 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông tin cần biết]]></static-content></root>
1410239201168 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG TIN CẦN BIẾT]]></static-content></root>
1410239202922 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Video Clip]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1410324118070 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện ảnh]]></static-content></root>
1410324118320 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[văn bản mới]]></static-content></root>
1410419318454 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG BÁO]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1410502363152 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TRẢ LỜI YKKN CỦA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1410502363772 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện ảnh]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1410502371405 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục thư viện hình ảnh]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1410832459338 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1410832463992 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Kinh tế - Xã hội]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Banner Socio - Economic]]></static-content></root>
1410832464003 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Nông thôn mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1410832464008 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner An toàn giao thông]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1411523744252 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tiếp nhận Phản ánh - Kiến nghị]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1411523747698 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[HỆ THỐNG VĂN BẢN TÀI LIỆU]]></static-content></root>
1411523747890 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1411523747894 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[CHUYÊN MỤC KHÁC]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1411523748353 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông tin Du lịch (Logo)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Tourism Discover]]></static-content></root>
1411620880064 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Cải cách hành chính]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1411620880070 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Thông tin tiếp cận đất đai]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>