Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1404288461218 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản mới]]></static-content></root>
1404457248625 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1404457248663 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản mới]]></static-content></root>
1404457248734 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[HÀNH CHÍNH CÔNG]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1404469290807 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1404469290812 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG TIN CẦN BIẾT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1404469291874 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1404469292217 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[PEMIS - V.EMIS]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1404469292289 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tài Nguyên - Biểu Mẫu]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1404469292932 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin không tiêu đề]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1404469292996 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TIN TỨC - SỰ KIỆN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1404469293250 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục SlideShow Hình]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1404469293390 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[CÁC CHUYÊN MỤC]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1404469293391 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1404469293460 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Hội thảo khoa học]]></static-content></root>
1404469293479 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Báo cáo khoa học]]></static-content></root>
1404469293481 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Cao su Quảng Bình]]></static-content></root>
1404469293487 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Kiến thức nông nghiệp]]></static-content></root>
1404469293892 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[MẢNH ĐẤT CON NGƯỜI]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405127436196 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 2]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>