Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1402622420291 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THỦ TỤC HÀNH CHÍNH]]></static-content></root>
1402622420295 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM mục tin hình trái]]></static-content></root>
1402622420302 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[San pham KHCN + Sở hữu trí tuệ]]></static-content></root>
1402622420358 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông tin nổi bật]]></static-content></root>
1402708987520 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Slider ảnh]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1402881319142 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục - mục tin hình trái]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1402881319324 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục tab 3]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1402881319325 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục tab 4]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1402881319426 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin tức - sự kiện]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1402967995496 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[GIỚI THIỆU]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1402986260867 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THI CỬ - TĐKT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1403054478086 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Học tập tư tưởng HCM]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1403054478155 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin mới nhất]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1403140793387 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[VĂN BẢN MỚI]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1403140793449 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Kỷ niệm 410 năm]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1403140793474 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THỦ TỤC HÀNH CHÍNH]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1403140793497 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DỰ ÁN ĐẦU TƯ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Investment projects]]></static-content></root>
1403140793529 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 3]]></static-content></root>
1403140793604 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 4]]></static-content></root>
1403486245618 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 3]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>