Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
welcome-to-the-blade-spring-mvc-service-builder-web
boxid Tên
1487074839928 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quảng cáo phải 2]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1487074844464 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1487074846253 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Hình ảnh hoạt động]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1487074858772 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1487074859564 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Bình chọn]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1487074859742 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Lượt truy cập]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1487074860625 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thủ tục hành chính]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1487075130894 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tạp chí VH]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1487075440234 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin tức (Không có tin tóm tắt)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1487075525803 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1489044335871 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tuần văn minh đô thị Đồng Hới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1489044512695 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[tab mục tin 8]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1489044513876 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 9]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1489044644646 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Hưởng ứng tháng TN 2017]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1489044644775 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tri ân người thầy]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1489044691598 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Hình ảnh hoạt động]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1489045097510 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[hưởng ứng 30-4]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734044054 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Mục tin hình trái]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734412275 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quang cao giua]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734480392 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM media]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>