Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1457686978903 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 3]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686979183 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 4]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686979357 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 5]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686979426 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 6]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457687119580 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[GIỚI THIỆU]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457687121543 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Hotline ATTTT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457687448610 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457687492527 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Cải cách hành chính]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457687778536 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Mẫu tab - Hỏi đáp, giải trình ý kiến cử tri]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457689948810 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Mẫu chứa hình ảnh Slideshow hình]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Mẫu chứa hình ảnh Slideshow hình]]></static-content></root>
1467001245032 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thống kê văn bản gửi qua mạng]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1468211532644 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Group danh mục 2]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1468211533968 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Logo cột trái]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1468211904906 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tải trọng cầu]]></static-content></root>
1468212370963 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[QuangCao_Lich]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1471254192799 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[HƯỚNG DẪN, GIẢI ĐÁP]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1471254193292 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Giới thiệu chung]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1473217493865 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Logo cam kết]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1473217974423 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[QLVB]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1473217974607 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Công khai gửi nhận VB]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>