Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1453278230594 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông báo luồng]]></static-content></root>
1453278231848 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tuyên truyền ATGT]]></static-content></root>
1453278240470 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[MẶT TRẬN THAM GIA BẦU CỬ ĐBQH & HĐND NK 2016-2021]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1453278459797 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TIN TỨC - SỰ KIỆN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1453278461154 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[danh mục chức banner giữa a]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1453278489448 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner top]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Banner top]]></static-content></root>
1453278531774 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Mục tin hình trái]]></static-content></root>
1453278533212 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Mục tin hình phải]]></static-content></root>
1457686090651 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện ảnh]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686090723 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DANH BẠ NỘI BỘ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686122119 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chúc mừng năm mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686153066 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TRA CỨU VĂN BẢN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686154855 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM Quảng cáo phải 3]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686164823 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quy hoạch - Kế hoạch]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686191254 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Form video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686305887 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[KHẨU HIỆU]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686306772 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[QC trái 2]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686409126 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Điều phối ƯCSC mạng]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686417152 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản mới về ATTTT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1457686725380 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner ATTTT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>