Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
welcome-to-the-blade-spring-mvc-service-builder-web
boxid Tên
1427188187079 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Phần mềm Quản lý tiếp dân,khiếu nại tố cáo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1427188194220 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quảng cáo web]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1427188353393 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Đại hội Đảng XII]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1429265502848 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Mẫu tin giới thiệu cơ cấu]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1429265567636 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Bnhoidap]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1429265651581 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản pháp quy chuyên ngành]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1429265652262 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin tức - mẫu riêng STP]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1430729460629 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Lập kế hoạch cấp xã (MoSEDP)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1430729512621 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản chỉ đạo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1430729515195 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Mục tin hình phải]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1430729521792 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Lịch làm việc]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1431232397192 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner ITU]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1431232593858 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chào Mừng]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1432211232850 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1432211233300 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[GIAO LUU TRUC TUYEN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1432211288457 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[chay quang cao]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433257848067 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM Video và QLVB]]></static-content></root>
1433567709566 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Cuộc thi Tìm hiều pháp luật]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433567990602 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông báo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1433568024404 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông tin đối ngoại]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Foreign information]]></static-content></root>