Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1473218069566 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thống kê văn bản gửi qua mạng]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474512081712 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 2]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474512081899 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Video clip]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474512315147 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Slideshow hình]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474512922088 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục dữ liệu TNMT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474512971510 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Nhóm chứa tin loại II_TN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474512972388 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TTHC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474513393813 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[GÓP Ý DỰ THẢO]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474513710326 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tuyên truyền Pháp luật]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474514100161 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[VĂN BẢN PHÁP LUẬT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474514459911 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Vòng tay nhân ái]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474514521520 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Dự án Tăng cường cơ hội cho Doanh nghiệp nữ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474514898477 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 3]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474515129637 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Lịch cụ thể]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474515131098 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Lịch làm việc lãnh đạo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1474515655239 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[UPU 46 - 2017]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1483089361226 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner TTHC]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1483089402805 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin nóng top]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1483089403409 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chúc mừng năm mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[happy new year]]></static-content></root>
1483089403619 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>