Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
welcome-to-the-blade-spring-mvc-service-builder-web
boxid Tên
1437970879032 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chào mừng Bầu cử Quốc hội khóa XIV và Đại]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437971359178 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Videos]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437971359716 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Nhóm chứa tin video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437971381515 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông tin tuyển dụng 1]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437971729780 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG BÁO]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437972184099 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Góp ý dự thảo văn kiện ĐHXII của Đảng]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1437972302459 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh]]></static-content></root>
1444118048125 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[VẬT LIỆU XÂY DỰNG]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1445747872225 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Số liệu chuyên ngành TTTT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Số liệu chuyên ngành TTTT]]></static-content></root>
1445748205959 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Form media]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1447942055288 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tiếp nhận ý kiến góp ý]]></static-content></root>
1447942256963 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM Video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1448685217520 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner_XH]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1448888721528 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[BANER DÂN CHẤM ĐIỂM]]></static-content></root>
1450336177365 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Dự báo thời tiết]]></static-content></root>
1450336191078 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thời tiết TP Đồng Hới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Weather]]></static-content></root>
1451361890247 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh Ba Thu Dien Tu]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1453276662722 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner tet]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1453277534187 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tổ chức - Hành chính - Quản trị]]></static-content></root>
1453277535015 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Nghiên cứu - Trao đổi]]></static-content></root>