Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1417683811169 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục hình không tiêu đề]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1417683848239 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Top - PCBLHG]]></static-content></root>
1417683848260 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Top menu - PCBLHG]]></static-content></root>
1417683848277 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Giới thiệu - PCBLHG]]></static-content></root>
1417683848303 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - PCBLHG]]></static-content></root>
1417683848327 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TIN TỨC - SỰ KIỆN - PCBLHG]]></static-content></root>
1417683853231 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Phòng chống buôn lậu hàng giả (Mục tin hình phải)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1417683861669 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quảng Cáo Lễ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1417683889700 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG BÁO]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1418441093268 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG BÁO]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1418978250477 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1418978267968 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1418978267979 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[BẢO HIỂM Y TẾ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1418978280283 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1418978280841 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Nghe nhan uu tu]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1418978297886 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN]]></static-content></root>
1419905096598 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chúc mừng sinh nhật 2]]></static-content></root>
1419905101539 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin (Điểm báo)]]></static-content></root>
1419905116514 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[10 Năm sở TTTT]]></static-content></root>
1419905206236 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[VĂN BẢN MỚI]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>