Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 12

  • Hôm nay 16365

  • Tổng 3.381.134

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thị xã Ba Đồn sau KH thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVIII

Post date: 13/10/2023

Font size : A- A A+

 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Ba Đồn sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

1. Cử tri Đinh Xuân Thọ, xã Quảng Lộc phản ánh, ông là thân nhân của liệt sỹ Đinh Giáp, hy sinh năm 1949, vợ liệt sỹ mất năm 2002, trước khi mất bà được hưởng chế độ tuất liệt sỹ. Ông đã làm đơn xin cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Đinh Giáp nhưng đến nay chưa được giải quyết. Đề nghị Tỉnh có ý kiến kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan xem xét, giải quyết (cử tri xã Quảng Lộc).

 

Trả lời:

 

Hiện nay, việc giải quyết chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công được thực hiện đối với từng trường hợp quy định tại các Điều 21, 22, 23 và 24 của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sỹ Đinh Giáp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tra cứu, kiểm tra hồ sơ quản lý nhưng không tìm thấy hồ sơ và các thông tin của liệt sỹ Đinh Giáp nên đã có Công văn số 815/SLĐTBXH -NCC ngày 05/6/2023 đề nghị Cục Người có công kiểm tra, trích lục hồ sơ liệt sỹ Đinh Giáp làm cơ sở để hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”.

 

Ngày 21/6/2023, Cục Người có công có Công văn số 870/NCC-HSTTLS trả lời: Qua tra cứu danh sách liệt sỹ lưu tại Cục, không có liệt sỹ Đinh Giáp.

 

Ngày 30/6/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 980/SLĐTBXH-NCC đề nghị Phòng Lao động - TBXH thị xã Ba Đồn thông báo kết quả cho đối tượng; đồng thời kiểm tra hồ sơ giấy tờ hiện có của đối tượng, đối chiếu với quy định hiện hành để hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” theo trình tự thủ tục quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Đề nghị cử tri cung cấp hồ sơ giấy tờ hiện có, trực tiếp liên hệ UBND xã Quảng Lộc hoặc Phòng Lao động - TBXH thị xã Ba Đồn để được xem xét, hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công quy định hiện hành.   

 

(Căn cứ Công văn số 1413 /SLĐTBXH-NCC ngày 30/8/2023 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVIII)

 

2. Những người tham gia bộ đội khi phục viên tiếp tục tham gia các công việc ở xã nhưng không được cộng nối thời gian nộp bảo hiểm xã hội. Đề nghị Tỉnh có ý kiến kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan xem xét, giải quyết (cử tri xã Quảng Lộc).

 

Trả lời:

 

Căn cứ điểm 2 Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định:

 

2. Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15 tháng 12 năm 1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc người giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đã được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định dưới đây:  (Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31 tháng 12 năm 1960 trở về trước; Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân là người dân tộc ít người thuộc Quân khu 7, Quân khu 9, tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10 tháng 01 năm 1982; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc) thì được cộng nối với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để hưởng tính bảo hiểm xã hội.

 

Trường hợp quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc từ ngày 15 tháng 12 năm 1993 đến ngày 31 tháng 12 năm 1994 mà chưa giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian tham gia quân đội, công an nhân dân được tính hưởng bảo hiểm xã hội.

 

Nếu cử tri thuộc đối tượng nêu trên đã làm việc ở xã và có thời gian tham gia BHXH bắt buộc thì đề nghị liên hệ BHXH thị xã Ba Đồn để được hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cộng nối thời gian tham gia BHXH theo quy định.

 

(Căn cứ Công văn 2001/BHXH-TST ngày 30/8/2023 của Bảo hiểm Xã hội tỉnh về việc trả lời, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVIII)

More