Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 9055

  • Tổng 3.360.616

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Minh Hóa trước KH thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII

Post date: 08/12/2023

Font size : A- A A+

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Minh Hóa trước kỳ họp thứ 12 -  HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

1. Cử tri Đinh Anh Duy, thôn Tân Tiến, xã Hóa Tiến có ý kiến, ngày 20/10/2021, gia đình ông nộp đơn xin làm thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại UBND xã Hóa Tiến. Vị trí thửa đất số 48, diện tích 1.726,5m2 thuộc tờ bản đồ số 4 bản đồ địa chính xã Hóa Tiến. Đến ngày 19/8/2022, hội đồng xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã đã tiến hành xét duyệt. Căn cứ vào các quy định hiện hành, Hội đồng xét duyệt của xã đã thống nhất và kết luận đất của gia đình ông đủ điều kiện để đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Tuy nhiên, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Minh Hóa tiếp nhận hồ sơ và trả lời đất sử dụng không phù hợp với bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Minh Hóa, được phê duyệt tại Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình (vị trí đề nghị cấp đất của gia đình ông thể hiện trên bản đồ là đất thương mại, dịch vụ dọc hành lang Quốc lộ 12A thuộc khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, do Ban quản lý khu kinh tế đề nghị bổ sung). Đề nghị Tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan có liên quan, xem xét giải quyết  (cử tri xã Hóa Tiến).

 

Trả lời:

 

Thứ nhất: Về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất.

 

- Về hồ sơ địa chính: Theo Hồ sơ địa chính xã Hóa Tiến năm 2007, thì vị trí thửa đất ông Đinh Anh Duy xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 48 tờ bản đồ số 4 xã Hóa Tiến, có diện tích 8.729 m2, có mục đích sử dụng: đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK), do UBND xã Hóa Tiến quản lý.

 

- Về hồ sơ, thời điểm sử dụng đất: Theo hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND xã Hóa Tiến chuyển đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 19/4/2023 về việc công nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử đất cho hộ gia đình; đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình và phiếu lấy ý kiến của khu dân cư thì thửa đất ông Đinh Anh Duy xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là thửa đất số 48 tờ bản đồ số 4 (được Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư TNMT Việt Nam đo đạc chỉnh lý từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 06/3/2023), diện tích 1.726,5m2, có mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn (ONT) 400 m2; đất trồng cây hàng năm khác 360,7 m2; đất trồng cây lâu năm 965,8 m2. Thửa đất được ông Đinh Anh Duy sử dụng vào mục đích nhà ở vào tháng 11/2009. Như vậy, ông Đinh Anh Duy có nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất sau ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014.

 

Thứ hai:  Về quy hoạch sử dụng đất.

 

Theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Minh Hóa giai đoạn 2021-2030 được UBND tỉnh phê duyệt số 457/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình.

Thực hiện Kế hoạch số 1919/KH-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển Khu kinh tế Hòn La, Khu kinh tế của khẩu Quốc tế Cha Lo gắn với hành lang kinh tế Quốc lộ 12A đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Bình đã có công văn số 211/KKT-QLTNMT ngày 27/02/2020, về việc đăng ký các điểm thương mại dịch vụ dọc hành lang Quốc lộ 12A (đoạn từ xã Hồng Hóa đến giao với đường Hồ Chí Minh tại xã Hóa Tiến) vào Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Minh Hóa. Theo đó vị trí thửa đất ông Đinh Anh Duy xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được đăng ký quy hoạch đất thương mại dịch vụ (TMD). Do đó, thửa đất ông Đinh Anh Duy xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở (ONT) không phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất huyện Minh Hóa giai đoạn 2021-2030.

 

Căn cứ điểm a Khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2013 “Trường hợp đang sử dụng đất thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thì Nhà nước thu hồi đất trước khi thực hiện dự án, công trình đó.

 

Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng đang sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định”

 

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên thì thửa đất ông Đinh Anh Duy không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

(Căn cứ Công văn số 1069/UBND-TNMT ngày 28/11/2023 của UBND huyện Minh Hóa)

More