Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1405991990798 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện ảnh]]></static-content></root>
1405991990963 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[VĂN BẢN QPPL CẤP TRÊN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1405991991209 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục trái (Mục tin hình không tiêu đề)]]></static-content></root>
1406168354413 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM Slideshow hình]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1406168354558 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1406254442092 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Bình chọn]]></static-content></root>
1409032592952 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Lễ tân ngoại giao]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[DIPLOMATIC PROTOCOL]]></static-content></root>
1409032594249 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[VĂN BẢN MỚI]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1409032596965 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 6]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1409032598216 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM XÂY DỰNG ĐOÀN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1409925608695 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Đăng nhập QLVB]]></static-content></root>
1409925608943 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông tin đối ngoại]]></static-content></root>
1409925608947 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Biên giới, biển đảo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[BORDER, SEA AND ISLANDS]]></static-content></root>
1410005685905 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thủ tục hành chính]]></static-content></root>
1410005686555 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[LỊCH CÔNG TÁC]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1410005686736 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Bình chọn]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1410005686756 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản pháp quy chuyên ngành]]></static-content></root>
1410005689334 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1410239200248 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục thư viện hình ảnh]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1410239200512 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TIN NỔI BẬT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>