Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1491734485149 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[hocky quan doi]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491735046126 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quảng cáo cột phải]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1495319747460 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Biểu ngữ top]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1495319933070 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Dich Vu Cong]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1495320487639 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Bac ho tham qb]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1495321133830 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chuyên mục Giáo dục - Đào tạo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1495322584045 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chúc mừng sinh nhật]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1495323319364 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Bóng chuyền A1]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1495323834187 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Người tốt việc tốt]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1501480942130 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[NGHE NHAN 2018]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1501480942313 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[nghe nhan]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1502157341596 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Nghệ sĩ ưu tú 2018]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1502157755945 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Flag Counter]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Flag Counter]]></static-content></root>
1503326729183 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Góp ý TTHC]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1503326751510 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Slideshow hình]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1503327285139 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1503327287988 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[HOẠT ĐỘNG KỲ HỌP]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1503327683365 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM Quảng cáo đường bay]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1505451137033 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[CÔNG KHAI NGÂN SÁCH]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1505452274029 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Giải thưởng]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>